mahramaneh
29 آبان 1401 - 12:30

شناسایی و مکان‌یابی زمین‌های مستعد توسعه پارکینگ عمومی/ شهردارى تذكر گرفت

عضو شوراى شهر تهران درباره پاركينگ هاى عمومى پايتخت توضيحاتى داد. زهرا شمس احسان عضو شوراى شهر تهران اظهار كرد:  به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود که رویکرد توسعه ساختمانیفیزیکی-اداری معاونت‌ها و سازمان‌ها و هزینه کرد منابع مالی که در شرایط فعلی محدود است در این امور در شرایطی که اکثرزیرساخت‌های عمرانی شهر تهران به جز شبکه مترو در حال تکمیل هست به نظر می‌رسد توسعه فیزیکی و اداری برای این سازمانضرورتی ندارد. زهراشمساحسانعضوشوراىشهرتهراناظهاركرد:بهشهرداریتهرانتذکردادهمی‌شودکهرویکردتوسعهساختمانیفیزیکی-اداریمعاونت‌هاوسازمان‌هاوهزینهکردمنابعمالیکهدرشرایطفعلیمحدوداستدرایناموردرشرایطیکهاکثرزیرساخت‌هایعمرانیشهرتهرانبهجزشبکهمترودرحالتکمیلهستبهنظرمی‌رسدتوسعهفیزیکیواداریبرایاینسازمانضرورتیندارد.وى ادامه داد: گزارشی از تجمیع ساختمان‌های اداری متعلق به معاونت‌های مختلف شهرداری تهران در یک ساختمان و تأمین منابعمالی از محل فروش ساختمانهای تجمیع شده مطابق ماده ۲۶ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود. وىادامهداد:گزارشیازتجمیعساختمان‌هایاداریمتعلقبهمعاونت‌هایمختلفشهرداریتهراندریکساختمانوتأمینمنابعمالیازمحلفروشساختمانهایتجمیعشدهمطابقماده۲۶برنامهپنجسالهسومشهرتهرانبهشورایاسلامیشهرتهرانارائهشود.وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران موظف به شناسایی و مکان‌یابی زمین‌های مستعد توسعه پارکینگ عمومی شامل اراضی با کاربریتثیبت‌شده پارکینگ، زمین‌های مستعد تحت مالکیت شهرداری و زمین‌های معرفی‌شده توسط متقاضی یا توسعه‌‏گر محلی با مالکیتخصوصی جهت احداث پارکینگ‏‌های عمومی و محله‌ای با در نظر گرفتن صرفه منابع عمومی شهر است. ویخاطرنشانکرد:شهرداریتهرانموظفبهشناساییومکان‌یابیزمین‌هایمستعدتوسعهپارکینگعمومیشاملاراضیباکاربریتثیبت‌شدهپارکینگ،زمین‌هایمستعدتحتمالکیتشهرداریوزمین‌هایمعرفی‌شدهتوسطمتقاضییاتوسعه‌‏گرمحلیبامالکیتخصوصیجهتاحداثپارکینگ‏‌هایعمومیومحله‌ایبادرنظرگرفتنصرفهمنابععمومیشهراست.باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 867860